ഗുരുവായൂർ ഗവ. യു . പി സ്കൂളിൽ നൂറ്റിആറാമതു വാർഷികാഘോഷവും അധ്യാപക രക്ഷാകർതൃ ദിനവും മാർച്ച 2 നു 10 മണിക്ക് സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ നടന്നു. വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിന്റെ ഉത്‌ഘാടനവും നടന്നു. തുടർന്ന് വിദ്യാര്തഥികളുടെ കലാപരിപാടികളും നടന്നു. പുതുതായി നിർമിച്ച പാർക്കിനുള്ളിൽ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെയും പൂക്കളുടെയും ഒരു പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Summary
Article Name
ഗുരുവായൂർ യു. പി. സ്കൂൾ വാർഷികാഘോഷം
Description
ഗുരുവായൂർ യു. പി. സ്കൂൾ വാർഷികാഘോഷം
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo
ഗുരുവായൂർ യു. പി. സ്കൂൾ വാർഷികാഘോഷം
5 (100%) 3 votes