നഗരസഭ ഭരണത്തിൽ തുടരുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഗുരുവായൂരിൽ നാം ശ്രെദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വൃത്തിഹീനമായ അഴുക്കുചാലുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്ന കുഴികൾ. വൃത്തിഹീനമായ ഈ ചാലുകളിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധമാണ് പുറം തള്ളുന്നത്. ഇത് ഗുരുവായൂരിലെത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നു. ഈ അഴുക്കുചാലുകളിൽനിന്നും കൊതുക് രോഗങ്ങൾ പരത്തുവാനായി ജീവനെടുക്കുകയാണ്. അനുവദിച്ചുകൊടുക്കാനാവാത്ത ഈ പ്രക്രിയ നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രെദ്ധ നൽകി ഇല്ലാതാക്കണം, ഇതിനായി അടുത്തുള്ള മാലിന്യ കൂമ്പാരം നഗരസഭയുടെ ശ്രെദ്ധയിൽപെടുത്തുക ശേഷം നാമോരുരത്തരും മാലിന്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു ഈ അഴുക്കുചാലുകൾ വൃത്തിഹീനമാകാതെ ഇരിക്കുക. നാം ഓരോരുത്തരും മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം ഈ ശുചീകരണ പരിപാടികളിൽ കൊടുത്തു നോക്കൂ.. മാലിന്യമുകതമായ ഒരു ഗുരുവായൂർ നമുക്ക് സ്വന്തമാകാം.

കൊതുകിന്റെ വളര്ച്ച തടയാതിരുന്നാൽ വരാനിരിക്കുന്ന മഴക്കാലം രോഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു അവധിക്കാലമാകും എന്നത് തീർച്ച.

പരിസര ശുചിത്വം, മാലിന്യമുക്ത ഗുരുവായൂർ
5 (100%) 6 votes

Summary
Article Name
പരിസര ശുചിത്വം, മാലിന്യമുക്ത ഗുരുവായൂർ
Description
പരിസര ശുചിത്വം, മാലിന്യമുക്ത ഗുരുവായൂർ
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo