സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്തു ഭക്ഷിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലാത്തവരാണ് കേരളീയ ജനത, അന്യസംസഥാന കൃഷിക്കാരുടെ അധ്വാനത്തിൽ രുചി കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് ഇന്ന് എല്ലാ കേരളീയരും. എന്നാൽ നാം ദിനംപ്രതി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം വിഷമാണെന്നും അത് കഴിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന അനന്തരഫലങ്ങൾ എന്താണെന്നുമെല്ലാം നന്നായി അറിഞ്ഞിട്ടും അത് വാങ്ങിക്കഴിക്കുന്ന ഈ ജനതയ്ക്ക് അധ്വാനമെന്ന വാക്കിന്റെ മഹത്വം ഇതുവരെയും മനസിലാകാത്തതാണ് കാരണം. ഇങ്ങനെ പോയാൽ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നാം വിഷാംശത്തിനു അടിമപ്പെടുമെന്നകാര്യം ഉറപ്പാണ്.

നാമോരോരുത്തരും പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രക്രിയകൾ മാറ്റുവാൻ പെട്ടെന്ന് സാധ്യമല്ല എന്നാൽ പുതിയൊരു ശീലം വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്കാവും. അത് എന്തെന്നാൽ നാം കഴിക്കുന്ന ഓരോ ഭക്ഷണവസ്തുക്കളുടെയും വിത്തുകൾ ശേഖരിക്കുക എന്നതാണ്. ശേഖരണം മാത്രം പോര അത് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു പരിപാലിക്കുകയും വേണം.  ഈ ഒരു ശീലം എല്ലാവരും ശീലിച്ചു നോക്കു…. എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടമായ പ്രവർത്തി നമ്മളിൽനിന്നും വിട്ടുപോയ സ്വന്തം അധ്വാനത്തിൽ വിളയിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആ പഴയ കാലത്തെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും.

വീട്ടു പറമ്പിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തടമെടുത്ത് നടാവുന്ന മാവിൻ തൈകൾ അതിന്റെ ആദ്യഘട്ട വളർച്ചയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നതു കാണാം ചിത്രത്തിൽ…

വിത്ത് ശേഖരണം, നാളെയുടെ മുതൽക്കൂട്ട്
5 (100%) 1 vote

Summary
Article Name
വിത്ത് ശേഖരണം, നാളെയുടെ മുതൽക്കൂട്ട്
Description
വിത്ത് ശേഖരണം, നാളെയുടെ മുതൽക്കൂട്ട്
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo