കാഴ്ചക്ക് വിസ്മയം ഒരുക്കികൊണ്ട് ഗുരുവായൂരിൽ വീണ്ടും പുഷ്‌പോത്സവത്തിനു വേദി ഒരുങ്ങുന്നു. ഗുരുവായൂർ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സ്റ്റാന്റിനു സമീപമാണ് വേദി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. റോബോട്ടിക് ഷോ, അനിമേഷൻ, ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ, ഫ്ലവർ ഷോ എന്നിവയും, നിശാഗന്ധി സർഗോത്സവം എന്ന പേരിൽ കലാപരിപാടികൾക്കുള്ള മറ്റൊരു വേദിയും സജ്‌ജമാക്കുന്നുണ്ട്. മുപ്പതു രൂപയായിരിക്കും ടിക്കറ്റ്നിരക്ക്. മാർച് എട്ടുവരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പുഷ്‌പോത്സവം ഗുരുവായൂർ ഉത്സവ നാളുകളിൽ ഭക്തർക്ക് കാഴ്ച വിരുന്ന് ആകുക തന്നെ ചെയ്യും.

ഗുരുവായൂർ പുഷ്‌പോത്സവത്തിനു വേദി ഒരുങ്ങുന്നു
5 (100%) 5 votes

Summary
Article Name
ഗുരുവായൂർ പുഷ്‌പോത്സവത്തിനു വേദി ഒരുങ്ങുന്നു
Description
കാഴ്ചക്ക് വിസ്മയം ഒരുക്കികൊണ്ട് ഗുരുവായൂരിൽ വീണ്ടും പുഷ്‌പോത്സവത്തിനു വേദി ഒരുങ്ങുന്നു. ഗുരുവായൂർ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സ്റ്റാന്റിനു സമീപമാണ് വേദി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. റോബോട്ടിക് ഷോ, അനിമേഷൻ, ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ, ഫ്ലവർ ഷോ, എന്നിവയും നിശാഗന്ധി സർഗോത്സവം എന്ന പേരിൽ കലാപരിപാടികൾക്കുള്ള മറ്റൊരു വേദിയും സജ്‌ജമാക്കുന്നുണ്ട്. മുപ്പതു രൂപയായിരിക്കും ടിക്കറ്റ്നിരക്ക്. മാർച് എട്ടുവരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പുഷ്‌പോത്സവം ഗുരുവായൂർ ഉത്സവ നാളുകളിൽ ഭക്തർക്ക് കാഴ്ച വിരുന്ന് ആകുക തന്നെ ചെയ്യും.
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo