ദർപ്പണ ഫിലിം ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നാലാമത് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഫെബ്രുവരി 10 മുതൽ 16 വരെ ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ വായനശാലയിൽ അരങ്ങേറി . വിവിധ പ്രശസ്തരായ സംവിധായകരുടെ സിനിമകൾ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു . ഇതോടൊപ്പം വായനശാലയിൽ ചിത്രരചനക്കുള്ള സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിരുന്നു.

ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിനോട് അനുബന്ധിച്ചു ഒരുക്കിയ കാൻവാസിലെ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ .

ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലെ കാൻവാസിൽ തെളിഞ്ഞ ചിത്രങ്ങൾ.

ഗുരുവായൂരിൽ നാലാമത് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ആരംഭിച്ചു
4.8 (95.56%) 9 votes

Summary
Article Name
നാലാമത് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ
Description
ദർപ്പണ ഫിലിം ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നാലാമത് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഫെബ്രുവരി 10 മുതൽ 16 വരെ ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ വായനശാലയിൽ അരങ്ങേറി . വിവിധ പ്രശസ്തരായ സംവിധായകരുടെ സിനിമകൾ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു . ഇതോടൊപ്പം വായനശാലയിൽ ചിത്രരചനക്കുള്ള സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിരുന്നു.
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo