പുഷ്പോൽസവത്തോടനുബന്ധിച്ചു നിശാഗന്ധി സർഗോത്സവ വേദിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് അനിൽദാസ് കോഴിക്കോട് ഗസൽ അവതരിപ്പിച്ചു. പഴയകാല ഓർമ്മകളിലേക്ക് പ്രേക്ഷകരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകുവാൻ ഗസലിനായി എന്നതും സവിശേഷതയാണ്.
Summary
Article Name
നിശാഗന്ധി സർഗോത്സവ വേദിയിൽ ഗസൽ രാവ് അരങ്ങേറി
Description
പുഷ്പോൽസവത്തോടനുബന്ധിച്ചു നിശാഗന്ധി സർഗോത്സവ വേദിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് അനിൽദാസ് കോഴിക്കോട് ഗസൽ അവതരിപ്പിച്ചു. പഴയകാല ഓർമ്മകളിലേക്ക് പ്രേക്ഷകരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകുവാൻ ഗസലിനായി എന്നതും സവിശേഷതയാണ്.
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo
നിശാഗന്ധി സർഗോത്സവ വേദിയിൽ ഗസൽ രാവ് അരങ്ങേറി
5 (100%) 6 votes