ഉത്സവം അഞ്ചാം ദിവസം (ശനിയാഴ്ച )

 • കാലത്ത്, 6.00 – 7.00 – അഷ്ടപദി – എൻ. പി. രാമദാസ്
 • 7.00 – 9.00 – നാദസ്വരം – വടവൂർ കൃഷ്ണമൂർത്തി &വടവൂർ ദിനേശ് കുമാർ, തവിൽ – ഉദുമൽപേട്ട എൻ. മണികണ്ഠൻ & കുറുമ്പലൂർ മണികണ്ഠൻ
 • 9.00 – 10.00 – ഭക്തി പ്രഭാഷണം – “അജാമിളചരിതം” – കോലത്തുർ ജയകൃഷ്ണൻ
 • 10.00 – 10.30 – തിരുവാതിരകളി – ബാലരാമക്ഷേത്രം, മാതൃസമിതി, നെന്മിനി
 • 10.30 – 11.00 – യക്ഷഗാനകലാരൂപം – എൻ. എസ്. എസ്. ഇംഗ്ളീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ തിരൂർ
 • 11.00 – 12.00 – ചാക്യാർകൂത്ത് – ഹരീഷ് എം. പശുപതി, തൃശൂർ
 • ഉച്ചക്ക്, 12.00 – 12.30 – തിരുവാതിരകളി – പുതിയ മത്ത്തൂർ എൻ. എസ്. എസ്. കരയോഗം, മരത്തംകോട്
 • 12.30 – 2.00 – നൃത്തനൃത്തങ്ങൾ – ശിവകൃഷ്ണ ഭക്തസേവാസംഗം, ഗുരുവായൂർ
 • 2.00 – 2.30 – തിരുവാതിരകളി – ഒളരി എൻ. എസ്. എസ്. വനിതാവിംഗ്
 • 2.30 – 4.30 – വിവിധ കലാപരിപാടികൾ – ഗുരുവായൂർ ദേവസം ഇംഗ്ളീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ
 • വൈകീട്ട്, 4.30 – 6.00 – ജുഗൽബന്ദി – കോട്ടക്കൽ മധു & വി. ആർ. ദിലീപ്കുമാർ & പാർട്ടി
 • 6.00 – 7.30 – സമ്പ്രദായ ഭജന – ശ്രീദുർഗ സമ്പ്രദായ ഭജനസമിതി, കോഴിക്കോട്
 • 7.30 – 10.00 – ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം – പണ്ഡിറ്റ് ഓജേഷ് പ്രതാപ് സിംഗ് , ന്യൂഡൽഹി, ഹാർമോണിയം – രവീന്ദ്ര കട്ടോടി,ബാന്ഗ്ലൂർ, തബല – ചാരുദത് ഫഡ്‌കെ. പുണെ
 • 10.00 – 11.00 – ഭരതനാട്യം – നിത്യശ്രീ, എറണാംകുളം
ഗുരുവായൂർ ഉത്സവം അഞ്ചാം ദിവസം
5 (100%) 5 votes

Summary
Article Name
ഗുരുവായൂർ ഉത്സവം അഞ്ചാം ദിവസം
Description
ഉത്സവം അഞ്ചാം ദിവസം (ശനിയാഴ്ച )കാലത്ത് 6.00 - 7.00 - അഷ്ടപദി - എൻ. പി. രാമദാസ് 7.00 - 9.00 - നാദസ്വരം - വടവൂർ കൃഷ്ണമൂർത്തി &വടവൂർ ദിനേശ് കുമാർ, തവിൽ - ഉദുമൽപേട്ട എൻ. മണികണ്ഠൻ & കുറുമ്പലൂർ മണികണ്ഠൻ 9.00 - 10.00 - ഭക്തി പ്രഭാഷണം - "അജാമിളചരിതം" - കോലത്തുർ ജയകൃഷ്ണൻ 10.00 - 10.30 - തിരുവാതിരകളി - ബാലരാമക്ഷേത്രം, മാതൃസമിതി, നെന്മിനി 10.30 - 11.00 - യക്ഷഗാനകലാരൂപം - എൻ. എസ്. എസ്. ഇംഗ്ളീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ തിരൂർ 11.00 - 12.00 - ചാക്യാർകൂത്ത് - ഹരീഷ് എം. പശുപതി, തൃശൂർ ഉച്ചക്ക് 12.00 - 12.30 - തിരുവാതിരകളി - പുതിയ മത്ത്തൂർ എൻ. എസ്. എസ്. കരയോഗം, മരത്തംകോട് 12.30 - 2.00 - നൃത്തനൃത്തങ്ങൾ - ശിവകൃഷ്ണ ഭക്തസേവാസംഗം, ഗുരുവായൂർ 2.00 - 2.30 - തിരുവാതിരകളി - ഒളരി എൻ. എസ്. എസ്. വനിതാവിംഗ് 2.30 - 4.30 - വിവിധ കലാപരിപാടികൾ - ഗുരുവായൂർ ദേവസം ഇംഗ്ളീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ വൈകീട്ട് 4.30 - 6.00 - ജുഗൽബന്ദി - കോട്ടക്കൽ മധു & വി. ആർ. ദിലീപ്കുമാർ & പാർട്ടി 6.00 - 7.30 - സമ്പ്രദായ ഭജന - ശ്രീദുർഗ സമ്പ്രദായ ഭജനസമിതി, കോഴിക്കോട് 7.30 - 10.00 - ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം - പണ്ഡിറ്റ് ഓജേഷ് പ്രതാപ് സിംഗ് , ന്യൂഡൽഹി, ഹാർമോണിയം - രവീന്ദ്ര കട്ടോടി,ബാന്ഗ്ലൂർ, തബല - ചാരുദത് ഫഡ്‌കെ. പുണെ 10.00 - 11.00 - ഭരതനാട്യം - നിത്യശ്രീ, എറണാംകുളം
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo