ഗുരുവായൂർ ഉത്സവം ഒമ്പതാംദിവസം (ബുധനാഴ്ച)

  • കാലത്ത് 6 മുതൽ 7 വരെ – അഷ്ടപദി – വെള്ളാട്ട് പ്രദീപ്
  • 7.00 – 9.00 – നാദസ്വരം – മാമ്പലം എം. കെ. എസ്. എൻ. മണികണ്ഠൻ
    തവിൽ – നാഗർകോവിൽ രാമദാസ് & വേലൂർ ശേൽവകുമാർ
  • 9.00 – 10.00 – ഭക്തി പ്രഭാഷണം – “സുധാമചരിതം” – ഡമൽ രാമകൃഷ്ണൻ
ഗുരുവായൂർ ഉത്സവം ഒമ്പതാംദിവസം (ബുധനാഴ്ച)
5 (100%) 4 votes

Summary
Article Name
ഉത്സവം ഒമ്പതാംദിവസം (ബുധനാഴ്ച)
Description
ഉത്സവം ഒമ്പതാംദിവസം (ബുധൻ)
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo