കോട്ടപ്പടി പടിഞ്ഞാറെ കുരിശുപള്ളിപെരുന്നാൾ ഭക്തിയോടെയും, ആഘോഷത്തോടെയും ഞായറാഴ്ച ആഘോഷിച്ചു.

വിവിധ ക്ളബ്ബുകളും, കൂട്ടായ്മകളും ഒരുക്കിയ ഈ പെരുന്നാൾ രാത്രിയിൽ വിവിധ മേളങ്ങളും, വാദ്യഘോഷങ്ങളും അണിചേർന്നതോടെ പെരുന്നാൾ ദിനം കോട്ടപ്പടി നിവാസികൾക്ക്‌ ആഘോഷത്തിന്റെ മറ്റൊരു ദിനംകൂടെ സമ്മാനിച്ചു.

Summary
Article Name
കോട്ടപ്പടി പടിഞ്ഞാറെ കുരിശുപള്ളിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു
Description
കോട്ടപ്പടി പടിഞ്ഞാറെ കുരിശുപള്ളിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo
കോട്ടപ്പടി പടിഞ്ഞാറെ കുരിശുപള്ളിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു
5 (100%) 11 votes