ഗുരുവായൂർ മേൽപ്പത്തൂർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 21 ബുധനാഴ്ച പൂന്താന ദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ അരങ്ങേറി. ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി .രവീന്ദ്രനാഥ്‌ പൂന്താന ദിനാഘോഷ പരിപാടി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിച്ചു. ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി കലാസാംസ്കാരിക പ്രമുഖർ വേദിയിൽ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് പൂന്താനം തിരുമേനിയെ സ്മരിച്ചു.

പൂന്താനദിനത്തോടത്താനുബന്ധിച്ചുള്ള അനുസ്മരണചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു സംസാരിച്ചപ്പോൾ….

പൂന്താന ദിനാഘോഷം ആചരിച്ചു
5 (100%) 3 votes

Summary
Article Name
പൂന്താന ദിനാഘോഷം ആചരിച്ചു
Description
ഗുരുവായൂർ മേൽപ്പത്തൂർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 21 ബുധനാഴ്ച പൂന്താന ദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ അരങ്ങേറി. ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി .രവീന്ദ്രനാഥ്‌ പൂന്താന ദിനാഘോഷ പരിപാടി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിച്ചു. ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി കലാസാംസ്കാരിക പ്രമുഖർ വേദിയിൽ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് പൂന്താനം തിരുമേനിയെ സ്മരിച്ചു.
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo