ഇന്നത്തെ നോമ്പ്തുറ സമയം : 06:42 PM

ഇന്നത്തെ വചനം :

” അന്നേ ദിവസം നിങ്ങൾ പ്രദർശിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. യാതൊരു മറഞ്ഞ കാര്യവും നിങ്ങളിൽ നിന്നും മറഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല. ”

( ഖുർആൻ : 69:18 )

നാളത്തെ നോമ്പ് (നോമ്പ് 7) ആരംഭ സമയം : 04:47 AM

റമദാൻ ആറാംദിനം
5 (100%) 7 votes