ഇന്നത്തെ നോമ്പ്തുറ സമയം : 06 :42 PM

 

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ” വല്ലവനും സാധ്‌വൃത്തനനായികൊണ്ട് തന്റെ മുഖത്തെ അല്ലാഹുവിനു സമർപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം പിടികയറിൽ തന്നെയാണ് അവൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവിലേക്കാകുന്നു കാര്യങ്ങളുടെ പരിണിതി. ”

 

നാളത്തെ നോമ്പ് ആരംഭസമയം : 06 : 02 AM

റമദാൻ എട്ടാംദിനം
5 (100%) 13 votes

Summary
Article Name
റമദാൻ എട്ടാംദിനം
Description
റമദാൻ എട്ടാംദിനം
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo