ഇന്നത്തെ നോമ്പ്തുറ സമയം : 06 : 45 PM

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ” അവന്റെ ധനം അവനു ശാശ്വത ജീവിതം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ വിചാരിക്കുന്നു. ”
( ഖുർആൻ 10 : 43 )

നാളത്തെ നോമ്പ് ആരംഭസമയം : 06 : 02 AM

Rate this post

Summary
Article Name
റമദാൻ പതിനെട്ടാംദിനം
Description
റമദാൻ പതിനെട്ടാംദിനം
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo