ഇന്നത്തെ നോമ്പ് തുറ സമയം : 06:42 PM

ഇന്നത്തെ വചനം :
” ഭൂമി മുളപ്പിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളിലും, അവരുടെ സ്വന്തം വര്ഗങ്ങളിലും, അവർക്കറിയാത്ത വസ്തുക്കളിലും പെട്ട എല്ലാ ഇണകളെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ എത്ര പരിശുദ്ധൻ ”

(ഖുർആൻ 36:36)

റമദാൻ അഞ്ചാംദിനം
5 (100%) 12 votes

Summary
Article Name
റമദാൻ അഞ്ചാംദിനം
Description
റമദാൻ അഞ്ചാംദിനം
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo