ഇന്നത്തെ നോമ്പുതുറ സമയം : 06:45 PM

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ” തീർച്ചയായും നാമാണ് ആ ഉൽബോധനം അവതരിപ്പിച്ചത്. തീർച്ചയായും നാം അതിനെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതുമാണ്. ”

(ഖുർആൻ 15 : 9 )

നാളത്തെ നോമ്പ് ആരംഭസമയം : 06:02 AM

റമദാൻ പത്തൊമ്പതാംദിനം
5 (100%) 8 votes

Summary
Article Name
റമദാൻ പത്തൊമ്പതാംദിനം
Description
റമദാൻ പത്തൊമ്പതാംദിനം
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo