ഇന്നത്തെ നോമ്പുതുറസമയം : 06:47 PM

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : ” പിന്നീട് ദൃശ്യവും,അദൃശ്യവും അറിയുന്നവന്റെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ”

നാളത്തെ നോമ്പ് ആരംഭസമയം : 04:46 AM

റമദാൻ ഇരുപത്തിനാലാംദിനം
5 (100%) 10 votes

Summary
Article Name
റമദാൻ ഇരുപത്തിനാലാംദിനം
Description
റമദാൻ ഇരുപത്തിനാലാംദിനം
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo