ഇന്നത്തെ നോമ്പ്തുറ സമയം : 06:48 PM

ഇന്നത്തെ ചിന്ത : “സത്യവിശ്വാസികളേ നിങ്ങളുടെ മുമ്പുള്ളവരോട് പോലെത്തന്നെ നിങ്ങൾക്കും നോമ്പ് നിര്ബന്ധമായി കൽപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ദോഷബാധയെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയത്രെ അത്. ”

(ഖുർആൻ 2:183 )

നാളത്തെ നോമ്പ് ആരംഭസമയം : 04:46 AM

റമദാൻ നോമ്പ് ഇരുപത്തിയൊമ്പതാം ദിനം
5 (100%) 5 votes

Summary
Article Name
റമദാൻ നോമ്പ് ഇരുപത്തിയൊമ്പതാം ദിനം
Description
റമദാൻ നോമ്പ് ഇരുപത്തിയൊമ്പതാം ദിനം
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo