ഇന്നത്തെ നോമ്പുതുറ സമയം : 06 : 43 PM

ഇന്നത്തെ ചിന്തകൾ : ” സ്വത്തും സന്താനങ്ങളും ഐഹികജീവിതത്തിന്റെ അലങ്കാരമാകുന്നു. എന്നാൽ നിലനിൽക്കുന്ന സത്കർമങ്ങളാണ് നിന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കൽ ഉത്തമമായ പ്രതിഫലമുള്ളതും ഉത്തമമായ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതും. ”

( ഖുർആൻ 0 : 18 )

നാളത്തെ നോമ്പ് ആരംഭസമയം : 06 : 02 AM

റമദാൻ ഒമ്പതാംദിനം
5 (100%) 11 votes

Summary
Article Name
റമദാൻ ഒമ്പതാംദിനം
Description
റമദാൻ ഒമ്പതാംദിനം
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo