ഇന്നത്തെ നോമ്പുതുറ സമയം: 6 : 42 PM

ഇന്നത്തെ വചനം : ” അത്തരം ക്ഷമാശീലരെ അല്ലാഹു സ്നേഹിക്കുന്നു ”

( ഖുർആൻ 3 : 146 )

നാളത്തെ നോമ്പ് ആരംഭ സമയം : 4 : 42 AM

റമദാൻ ഏഴാം ദിനം
5 (100%) 2 votes