നന്നായി ഉറങ്ങു നന്നായി ഉണരൂ

നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോർ സ്വയം പുനസ്ഥാപിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. നിങ്ങൾ ഉണരുമ്പോൾ, തലച്ചോറിലെ ചില ന്യൂറോണുകൾ ആഡിനൊസിൻ എന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തെ സജീവമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സെൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉപോല്‍പന്നമാണ് നടക്കുന്നത് . ഈ രാസഘടന വളരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ ഇടയാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശരീരം zzz നെ എടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ ശരീരം അഡിനോസിനിൽ നിന്ന് തന്നെ നീക്കംചെയ്യുന്നു. ഇത് വഴി നിങ്ങൾക്കു ഉന്മേഷവും, ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം ഉണരാനും സാധ്യമാവുന്നു. ഉറക്കം പുനർജീവിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്. ശരീരത്തിലെ ടിഷ്യു റിപ്പയർ, പേശി വളർച്ച തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന പുനക്രമീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉറക്കത്തിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകൂനത്തു. ഇത് മസിലുകളെ വിശ്രമിപിക്കാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ടു.

നന്നായി ഉറങ്ങു നന്നായി ഉണരൂ
5 (100%) 9 votes

Summary
Article Name
നന്നായി ഉറങ്ങു നന്നായി ഉണരൂ
Description
നന്നായി ഉറങ്ങു നന്നായി ഉണരൂ
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo