ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര പടിഞ്ഞാറേ നടയിൽ അഴുക്കുചാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപണികൾ ആരംഭിച്ചു. ഭക്തർക്കായി പുതുതായി ഒരുക്കുന്ന സേവാകേന്ദ്രത്തിനു മുന്നിലാണ് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റോഡിൽ കുഴിയെടുത്ത് മണ്ണ് പുറത്ത് കുഴിക്കുചുറ്റും ഇട്ട അവസ്ഥയിലാണിപ്പോൾ, പടിഞ്ഞാറേ നടമുതൽ ഷേത്രംവരെ വാഹനഗതാഗതം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അറ്റകുറ്റപണികൾ എളുപ്പത്തിൽ നടത്തുവാൻ സാധിക്കും. കുഴിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റിനു മുന്നിലായതിനാൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഭക്തരെ സഹായിക്കുന്നത് പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ടാണ്.

Summary
Article Name
പടിഞ്ഞാറേ നടയിൽ അഴുക്കുചാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപണികൾ ആരംഭിച്ചു
Description
പടിഞ്ഞാറേ നടയിൽ അഴുക്കുചാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപണികൾ ആരംഭിച്ചു
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo
പടിഞ്ഞാറേ നടയിൽ അഴുക്കുചാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപണികൾ ആരംഭിച്ചു
5 (100%) 9 votes