ഗുരുവായൂർ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ കൂട്ടായ്മകൾ ഒരുക്കിയ നിശ്ചലദൃശ്യങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് കാഴ്ചക്ക് വിരുന്നൊരുക്കി. നരസിംഹമൂർത്തി, ഹനുമാൻ, ദേവി എന്നീ രൂപങ്ങൾക്ക് പുറമെ മൃഗങ്ങളുടെയും മറ്റു പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും നിശ്ചലദൃശ്യങ്ങൾ ക്ഷേത്ര മതിൽക്കെട്ടിനുളളിൽ രൂപംകൊണ്ടു. പ്ളാസ്റ്റിക്, പ്ളാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ്, തുണി എന്നിവ കൊണ്ട് നിർമിക്കുന്ന ഈ നിശ്ചലദൃശ്യങ്ങൾ സന്ദര്ശനത്തിനെത്തുന്ന വിദേശികൾക്കും കാണാകാഴ്ചകളാണ്.

Summary
Article Name
നിശ്ചലദൃശ്യങ്ങൾ ഒരുക്കി വര്ണാഭമാക്കി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര മതിൽക്കെട്ട്
Description
നിശ്ചലദൃശ്യങ്ങൾ ഒരുക്കി വര്ണാഭമാക്കി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര മതിൽക്കെട്ട്
Author
Publisher Name
GuruvayoorLive
Publisher Logo
നിശ്ചലദൃശ്യങ്ങൾ ഒരുക്കി വര്ണാഭമാക്കി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര മതിൽക്കെട്ട്
5 (100%) 6 votes