ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലിം വിശ്വാസികൾ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ശഅബാന്റെ പതിനഞ്ചാം രാത്രി വളരെ അനുഗ്രഹപ്പട്ട രാത്രിയാണ്. ഹദീസ് ശരീഫ് പറയുന്നതനുസരിച് ഈ മുബാറകിന്റെ രാത്രി “നിസ്ഫ് ശഅബാൻ” ആണ്. ശഅബാന്റെ പതിനഞ്ചാം രാത്രി എന്നാണ് അർഥം. ഈ പ്രത്യേക രാത്രിയ്ക് ലയലത് അൽ -ബാറാഹ് എന്ന നാമം സ്വീകരിക്കുന്നതിനു കാരണം, ഈ രാത്രിയിൽ ബാർക്അത്ത് അനുതാപത്തിന്റെ അംഗീകാരം നേടികൊടുക്കുന്നു എന്നതാണ്.

പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ ലയിലാത്ത് അൽ ബറാഅയും ഉർദു ഭാഷയിൽ ഷാബ് ഇ ബറാഅത്ത് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. വർഷത്തിൽ ഈ രാത്രി അല്ലാഹ് മലക്കുകളോട് ഈ വര്ഷം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് നൽകുന്നു.

ഈ ദിവസം എല്ലാ മുസ്ലിം വിശ്വാസികളും നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുകയും പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ശഅബാന്റെ പതിനഞ്ചാം രാവിൻറെ ദിനത്തിൽ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി പള്ളിയിലേക്ക് കൊടുത്തുവിടുകയും പിറ്റേദിവസം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നോമ്പ് തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Summary
Article Name
ഇന്ന് ശഅബാൻ പതിനഞ്ചും ബറാഅത് നോമ്പും
Description
ഇന്ന് ശഅബാൻ പതിനഞ്ചും ബറാഅത് നോമ്പും
Author
Publisher Name
Guruvayoor Live
Publisher Logo
ഇന്ന് ശഅബാൻ പതിനഞ്ചും ബറാഅത് നോമ്പും
5 (100%) 7 votes